පටිච්චසමුප්පාදයඅවිද්‍යාව ������������������ ������������ ������ ��������������������� ��������������� 12

������������������ ������������ ������ ��������������������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close