පටිච්චසමුප්පාදයඅවිද්‍යාව ������ ��������� ������������ - ������ ��������� 6

������ ��������� ������������ - ������ ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close