පටිච්චසමුප්පාදයඅවිද්‍යාව ������ ��������� ������������ - ������ ���������

������ ��������� ������������ - ������ ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close