පටිච්චසමුප්පාදයඅවිද්‍යාව ��������������� ��������� ������������ ��������� ��������������������������� 16

��������������� ��������� ������������ ��������� ��������������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close