නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලඅනාගාමි ��������������������� ��������������������������������� ��������������� ������������������ 3

��������������������� ��������������������������������� ��������������� ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close