නිවන් මගදස සංයෝජන ධර්මඋද්ධංභාගීය සංයෝජන ������������ ������������

������������ ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close