නිවන් මගදස සංයෝජන ධර්මඋද්ධංභාගීය සංයෝජන ������������ ������������ 3

������������ ������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close