නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලඅනාගාමි ������������ ������ ������������������������������ ��������������������������� ��������������� ��������� ������������������������ 1

������������ ������ ������������������������������ ��������������������������� ��������������� ��������� ������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close