නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලඅනාගාමි ������������������ ������������������������ ��������������� ��������������� 6

������������������ ������������������������ ��������������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close