නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලඅනාගාමි ��������������� ������������ ��������������������� ������������������������ 6

��������������� ������������ ��������������������� ������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close