භාවනාවසමාධි ������������������ ��������������� ��������������������� ��������������������� ������ ��������������� 1

������������������ ��������������� ��������������������� ��������������������� ������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close