භාවනාවසමාධි ������������������ ������������������ ��������� ��������� ������������������ ������ 1

������������������ ������������������ ��������� ��������� ������������������ ������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close