නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය ��������������� ������������������ ������������ ������������������������������ ������������ ��������������������� ���������������

��������������� ������������������ ������������ ������������������������������ ������������ ��������������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close