නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය ������������ ������ ��������������� ������������������ ���������������

������������ ������ ��������������� ������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close