පටිච්චසමුප්පාදයභව ������������������ ��������������������������� ������������������ ��������������� 1

������������������ ��������������������������� ������������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close