පටිච්චසමුප්පාදයභව ��������������������� ��������������������� ��������������� ���������������

��������������������� ��������������������� ��������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close