පටිච්චසමුප්පාදයභව ������������������������ ��������������������� ��������������� ��������������� 1

������������������������ ��������������������� ��������������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close