පටිච්චසමුප්පාදයඅවිද්‍යාව ������������������������������ ��������������� ��������� ���������

������������������������������ ��������������� ��������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close