පටිච්චසමුප්පාදයඅවිද්‍යාව ������������������������������ ��������������� ��������� ��������� 1

������������������������������ ��������������� ��������� ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close