පටිච්චසමුප්පාදයඅවිද්‍යාව ��������� ��������������� ������������ ������������ ������

��������� ��������������� ������������ ������������ ������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close