නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මපංච ඉන්ද්‍රිය ������������������������������������ ������������������ ������������������ ��������������������� ������ ������

������������������������������������ ������������������ ������������������ ��������������������� ������ ������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close