නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මපංච ඉන්ද්‍රිය ��������������� ������������������ ������������������ ������������������ ������ 1

��������������� ������������������ ������������������ ������������������ ������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close