අභිධර්මයචිත්තයචිත්ත ������������������ ������������������ 3

������������������ ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close