පටිච්චසමුප්පාදයසලායතන ������������������ ������������������������������������ ������������������ ��������� ��������� 3

������������������ ������������������������������������ ������������������ ��������� ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close