පටිච්චසමුප්පාදයසලායතන ��������������������� ��������������������������� ������������������ ��������������� ��������� 1

��������������������� ��������������������������� ������������������ ��������������� ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close