පටිච්චසමුප්පාදයසලායතන ��������������� ������������������������ ������������������ ��������������������������������������������� 1

��������������� ������������������������ ������������������ ��������������������������������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close