නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය ������������������ ������������������������ ��������������������� ������������������ ������������ 1

������������������ ������������������������ ��������������������� ������������������ ������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close