නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය ������������������������ ������������������ ������������ ������������������ ������������ ��������� 2

������������������������ ������������������ ������������ ������������������ ������������ ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close