නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මසතර සතිපට්ඨානය ������������������������ ��������������������� 2

������������������������ ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close