නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මසතර සතිපට්ඨානය ������������������ ������ ������������������ 6

������������������ ������ ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close