නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය ��������� ��������������������������������������� ������������������������

��������� ��������������������������������������� ������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close