නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය ��������� ��������������������������������������� ������������������

��������� ��������������������������������������� ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close