නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යයදුක්ඛ ආර්ය සත්‍යය ��������� ������������������ ������ ������������������ ������������������ ������ ���������������

��������� ������������������ ������ ������������������ ������������������ ������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close