නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යයදුක්ඛ ආර්ය සත්‍යය ��������� ������������������ ������ ������������������ ������������������ ������ ��������������� 2

��������� ������������������ ������ ������������������ ������������������ ������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close