නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යයදුක්ඛ ආර්ය සත්‍යය ��������������� ��������������������������� 7

��������������� ��������������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close