නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යයදුක්ඛ ආර්ය සත්‍යය ��������������� ���������������������������

��������������� ��������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close