නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යයදුක්ඛ ආර්ය සත්‍යය ��������������������������������� ��������������� 1

��������������������������������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close