නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගයසම්මා දිට්ඨි ������������������������������ ������������������������ ������������ ��������������� 1

������������������������������ ������������������������ ������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close