අභිධර්මයකර්ම ශක්තිය ��������������������� ��������������� ���������

��������������������� ��������������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close