නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනිච්ච ���������������

��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close