දිව්‍ය ලෝකබ්‍රහ්ම අත්බවසුද්ධාවාස බඹලොව ��������������������������� ��������� ��������������� 1

��������������������������� ��������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close