ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්මරණයචුතිය ��������� ���������������������������

��������� ��������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close