ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්මරණයචුතියගති පරිවර්ථනය ��������������������� ��������� ��������������� ������������ ������ ���������������

��������������������� ��������� ��������������� ������������ ������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close