පටිච්චසමුප්පාදයභව ��������� ��������������������� ������ ��������������� 3

��������� ��������������������� ������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close