පටිච්චසමුප්පාදයභව ��������� ��������������������� ������ ���������������

��������� ��������������������� ������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close