දාන කථාපිං ��������������� ��������� 2

��������������� ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close