දාන කථාපිං ������������������������ ��������������������� ��������������� ��������� ��������������������������� ������ ��������������� 1

������������������������ ��������������������� ��������������� ��������� ��������������������������� ������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close