භාවනාවසමාධි ������������������ ������������������ ��������������������������� ��������������� 1

������������������ ������������������ ��������������������������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close