භාවනාවසමාධි ������������������������������������������ ��������������� ��������������������� ��������������� 2

������������������������������������������ ��������������� ��������������������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close