භාවනාවසමාධි ��������������������������� ��������� ��������������������� 5

��������������������������� ��������� ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close