පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම්ශිල්ප ශාස්ත්‍රඅධයාපනය ��������� ������ ��������������� ������������ 1

��������� ������ ��������������� ������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close