ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෙඩ රෝගවලට විසදුම් ������������ ���������������������

������������ ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close