විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහඅනත්ත ලක්ඛණ සූත්‍රය ������ ������ ������������ ��������������� ��������� ������������ 3

������ ������ ������������ ��������������� ��������� ������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close