විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහඅනත්ත ලක්ඛණ සූත්‍රය ������������������������ ��������� 3

������������������������ ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close