විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහඅනත්ත ලක්ඛණ සූත්‍රය ��������������� ������ ������������ ������ ��������������� ��������������� ������ 1

��������������� ������ ������������ ������ ��������������� ��������������� ������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close